Unit 8

0

Welcome to your Unit 8

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu

r / th / u / k / e

1. ulers

2. ese are rubbers.

3. Pncil

4. Boo

5. Rbber

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. This is my book
2. That is my  
Cartoon pencil

3. These are my  
pen

4. Those are my
rulers

Bài 3: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. is / ruler / my / this /.  

2. that / your / pencil case / is /.  

3. are / these / notebooks / my /.  

4. your / are / those / pens /. 

Bài 4: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

they / books / school bag / that / new  

This is my classroom. It is big. This is my (1) . It is new. (2) is my pencil sharpener. These are my  pencils.(3) are short. Those are my (4)  . They are (5)

Previous article Unit 7
Next article Unit 9
Avatar
Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.