Unit 5

0

Welcome to your Unit 5

Bài 1: Đọc và hoàn thành các câu sau

friend / friends 

  1. He’s my
  2. She’s my  
  3. They’re my  
  4. Linda and Peter are my

Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

friend / this / he / friends / this 

  1. is Linda.  
  2. She’s my
  3. And is Tony.  
  4. is my friend too.  
  5. They are my

Bài 5: Hoàn thành đoạn hội thoại sau

My (1) is Trung. This year I (2) 9 years old. I learn in Luong  Bang primary school. There (3) 10 classes in my school. There  (4) 30 students in each class. There (5) 20 boys and 10  girls. My teacher’s name (6) Hanh. She (7) 35 years (8)

Previous article Unit 3
Next article Unit 6
Avatar
Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.