Unit 2

0

Welcome to your Unit 2

Bài 1: Hoàn thành các câu sau

 1. This my school. 
 2. What’s name? 
 3. How you? 
 4. Hi. Nam. I Mai. 
 5. Nice to you. 
 6.  is Quan. 
 7.  name is Hien. 
 8. I’m . Thank you.

Bài 2: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

How / my / what’s.  

 1. your name? 
 2. name’s Nam. 
 3. do you spell your name? 
 4. What’s name? Her name is Hoa.
 5.  How old she? She is ten years old.

1. How ___ you?

2. Bye. ___ you later.

3. ___. I’m Trung

4. Goodbye. See you___

5. What’s ___? It’s a ruler.

Previous article Unit 1 Quiz
Next article Unit 3
Avatar
Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.