Unit 10

0

Welcome to your Unit 10

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. We play  
play badminton
2. My friend and I play  
play soccer
3. I like  
skipping rope
4. My friend and I like  
play chess

Bài 3: Nhìn tranh và hoàn thành những từ còn thiếu

1. That is a p  
black pen
2. This is my ru
rubber
3. What’s that? – It’s a pe
Cartoon pencil
4. These are my ru.
yellow rulers
5. My cla is big.
classroom
6. I like playing hide-and-sk.
hide-and-seek
7. Hoa and her friends like playing blind man’s bl.
blind man’s bluff
8. My brother likes  ating
skating
9. Do you like skpping?
skipping rope
10. They like playing chss
play chess

Bài 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. skating / he / likes /.

2. at / play / break time / hide-and-seek / they /.

3. do / table tennis / like / you / ?

4. break time / do / play / at / you / what / ?