Unit 1 Quiz

0

Welcome to your Unit 1 Quiz

Bài 1: Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Bài 5: Đọc và hoàn thành các câu sau

how / hello / I’m fine / fine 

Trung: (1) , Miss Ha. (2) are you? 
Miss Ha: Hello, Trung. (3) , thanks. And you? 
Trung: I’m (4) , thank you. Bye, Miss Ha. 
Miss Ha: Bye, Trung.