Luyện tập vui Từ vựng tiếng Anh về quê hương

0
Bài 1: Nghe audio và điền từ nghe được vào ô trống:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bài 2: Điền từ vào ô trống dựa vào nghĩa đã cho (Tham khảo các bảng từ vựng đã cho)

  • Quê hương
  • đường mòn
  • cái ao
  • dân số
  • thành phố biển
  • nhộn nhịp
  • mang tính đương đại
  • rất lớn
  • mang tính truyền thống
  • đẹp như tranh