Bài tập Viết về bạn thân – sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

0
Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

10 years/each other/known/for/We/have.

Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

Grey/has/he/hair/short.

Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

Always/is/student/good grades/gets/Linda/a/that/hard-working.

Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

And/because/generous/she/Yoko/I/of/proud/am/is/kind/very/always.

Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

Boring/without/life/would/him/completely/my/be.