Bài tập vị trí của tính từ trong tiếng Anh

0
1.

2.

3.

4.

5.