Bài tập về từ bắt đầu bằng chữ G – Nghe và điền từ

0
Từ bạn vừa nghe được là gì?