bài tập về tomorrow là thì gì – Chọn đáp án phù hợp nhất cho các câu sau

0
Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

Will he return home ___________?

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

Laura told us that she would join the party ___________.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

Can you take the kids to the swimming pool ___________ morning?

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

“Wilson will look after him ___________”, Jackson said.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. The day after ___________ is Wednesday.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

The girl thought that it would not rain ___________.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

His birthday party will be ___________.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

I will see you ___________.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

___________ is not Janet’s birthday.

Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

My sister told me to wake her up at 5 ___________ morning.