bài tập về bảng phiên âm – Viết từ đúng dựa vào phiên âm cho trước

0
Fill in the blanks with suitable words

Word

Phonetics

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

/ˈtʃɑː.mɪŋ/

/jes/

/bɔɪ/

ˈraɪv/

/smɔːl/

/ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

/bʌs/

/pleɪn/

/ˈwɔː.drəʊb/