bài tập về bảng phiên âm – Nghe đoạn audio sau và chọn đáp án phù hợp cho các câu sau

0
Listen and choose the best answer

Âm mà bạn nghe được là ______________.

Listen and choose the best answer

Âm mà bạn nghe được là ______________.

Listen and choose the best answer

Âm mà bạn nghe được là ______________. 

Listen and choose the best answer

Âm mà bạn nghe được là ______________.

Listen and choose the best answer

Âm mà bạn nghe được là ______________.