bài tập về bảng phiên âm – Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

0
Choose the word which has a different sound in the bold part

A. undo         
B. unique         
C. unit           
D. university

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. push
B. sugar
C. put
D. butter

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. breathe
B. author
C. there
D. other

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. started
B. decided
C. looked
D. sacred

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. driven
B. kite 
C. unite 
D.  life

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. cow
B. show
C. row
D. blow

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. head
B. mean
C. weather
D. bread

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. cough
B. enough
C. rough
D. though

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. rises
B. chooses
C. horses
D. houses

Choose the word which has a different sound in the bold part

A. site
B. sun
C. seven
D. sure