bài tập và ngữ pháp tiếng anh lớp 5 học kỳ I – Sắp xếp lại thứ tự các từ để có câu có nghĩa

0
Rearrange the words to form meaningful sentences

favorite/Music/her/not/is.

Rearrange the words to form meaningful sentences

doesn't/football/Naomi/playing/like.

Rearrange the words to form meaningful sentences

Yesterday/up/late/he/woke.

Rearrange the words to form meaningful sentences

Birthday/my/I’m/to/on/visit/friend/going/her.

Rearrange the words to form meaningful sentences

Writes/Pen pal/Sebastian/a/usually/letter/to.