bài tập và ngữ pháp tiếng anh lớp 5 học kỳ I – Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau

0
Choose the correct answer

This is ________ notebook.

Choose the correct answer

Is that  ________ mother?

Choose the correct answer

The teacher is marking  ________ tests.

Choose the correct answer

That red car is  ________.

Choose the correct answer

Thu came to  ________ house for dinner last week.