Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

0

Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

1. What’s his name?

2. How old is he?

3. What is his job?

4. What’s his school’s name?

5. Who is his English teacher?