Bài tập từ vựng tiếng anh lớp 2

0

Bài tập từ vựng tiếng anh lớp 2

1. Do you like cake? - _________

2. Is there a zebra? - ________

3. Do you like zebras? - _________

4. Do you like the zoo? - _________

5. Are there some apples? - _________