Bài tập trạng từ chỉ cách thức

0

Welcome to your Bài tập trạng từ chỉ cách thức

1. Hầu hết các trạng từ chỉ cách thức được tạo ra bằng cách thêm -ly vào:

2. Điền vào chỗ trống: He heard his neighbours shouting ______ vào nhau.

3. Chọn trạng từ đúng nhất: The ballerina moved ____ as she danced.

4. My family waited _____ for the train to arrive.

5. I couldn’t hear my boyfriend because he was speaking too _______.

6. Cặp từ nào dưới đây là trạng từ chỉ cách thức?

7. Từ nào sai?

8. Từ nào dưới đây là trạng từ chỉ cách thức?

9. The dog slept____

10. She answered ___