Bài tập tính từ/ trạng từ trong so sánh

0
Xác định loại của các tính từ/ trạng từ sau.

1. good

(tính từ)

2. thoughtfully

(trạng từ)

3. little

(tính từ)

4. social

(tính từ)

5. hard

(tính từ/ trạng từ)

6. creative

(tính từ)

7. healthily

(trạng từ)

8. thin

(tính từ)

9. easy

(tính từ)

10. friendly

(tính từ)