Bài tập tiếng Anh lớp 5 Writing 3

Cho những cụm từ như sau: get a burn, break your arm, cut your hand, thorns, fall off your bike. Viết câu trả lời đúng nhất

Don’t touch the stove. You may

Don’t climb the tree. You may

Don’t play with knives. You may

Don’t touch these roses. There are a lot of

Don’t ride too fast. You may