Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ II – Chọn từ khác loại

0
Chọn từ khác với những từ còn lại.


Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6: