Bài tập tiếng anh lớp 3 – Nghe

0
Bài 1: Nghe và nối.Đáp án: 
one   two  three four five

Bài 2: Nghe và chọn đáp án đúng.

1. 

2.

3.

4.

5.

Bài 3: Nghe và đánh số.
Đáp án: 
1.   2. 3. 4. 5.

Bài 4: Nghe và hoàn thành câu.


rainy

on

kite

bathroom

reading


  1. The is large.
  2. I have a new .
  3. My sister is .
  4. I like days.
  5. The book is the chair.