Bài tập so sánh hơn

0
Chuyển các tính từ/ trạng từ sau sang dạng so sánh hơn.

 1. tired ->
 2. funny ->
 3. near ->
 4. badly ->
 5. fantastic ->
 6. careless ->
 7. hard ->
 8. strongly ->
 9. nice ->
 10. well ->
 11. cool ->
 12. far ->
 13. much ->
 14. happily ->
 15. special ->