Bài tập nguyên tắc thêm s, es

0

Bài tập nguyên tắc thêm s, es

1. mix

2. cut

3. visit

4. sing

5. wash

6. sleep

7. make

8. win

9. bus

10. peach