Bài tập nguyên tắc thêm s, es

0

Bài tập nguyên tắc thêm s, es

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.