bài tập nghe chủ đề trường học – bài luyện nghe cho học sinh tiểu học

0
Listen and choose True or False

Emily and Robert are in the library.

Listen and choose True or False

Emily and Robert can talk in the library.

Listen and choose True or False

“Half past nine” is 9: 45.

Listen and choose True or False

Robert’s favorite subject is History.

Listen and choose True or False

Emily’s favorite subject is Math.