bài tập nghe chủ đề động vật – bài luyện nghe cho học sinh tiểu học

0
Listen and choose the correct answers

Where does Matt live?

Listen and choose the correct answers

Who is Mike?

Listen and choose the correct answers

Why doesn’t Mike clean the barn?

Listen and choose the correct answers

What do the boys change into?

Listen and choose the correct answers

What is the color of Matt’s horse?