Bài tập idioms thông dụng

0

Bài tập idioms thông dụng

1. Làm hư bột hư đường:

2. Không ngại khó khăn:

3. Ngon lành nhất:

4. Người ngôn lanh đáo để:

5. Kẻ thống trị:

6. Không có lửa sao có khói:

7. Chó sủa là chó không cắn:

8. Thời giờ đã mất thì không tìm lại được:

9. Nhất cử lưỡng tiện:

10. Nuôi ong tay áo: