Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ D

0

Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ D

1. Lề mề, kéo dài quá mức cần thiết

2. Giảm dần hoặc tắt dần

3. Suy nghĩ, cân nhắc, suy xét

4. Trầm tĩnh lại

5. Cố gắng hơn, nỗ lực hơn