Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ c

0

Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ c

1. Hủy bỏ cuộc hẹn

2. Giấu diếm, che đậy

3. Gọi lại cho ai đó

4. Mặt trời mọc/ Xảy ra, xuất hiện

5. Suy nghĩ về một vấn đề