Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"

0

Welcome to your Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"

“Open your books,” Anne said.

“I don’t like eating fish,” she said.