Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"

0

Welcome to your Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"