Bài tập Cách dùng Yet

0
Hoàn thành phần còn lại của các câu sau, sử dụng “yet” và phần gợi ý trong ngoặc

1. He kept explaining his ideas but we didn’t understand.

-> He kept explaining his ideas …………………………… (,)

2. We are confident of our plan but still have a back-up one.

-> We are confident of our plan …………………………… (and)

3. I’m traveling but still bring my laptop along to work online.

-> I’m traveling …………………………… (,)

4. John prefers T-shirts but chose to buy a shirt yesterday.

-> John prefers T-shirts …………………………… (and)

5. He’s gained a lot of achievements but still feesl unconfident sometimes.

-> He’s gained a lot of achievements …………………………… (,)

6. She studied Business in university but is working as an artist now.

-> She studied Business in university …………………………… (and)