Bài tập 1: Các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

0

1. wake up
2. go running
3. vacuum
4. set up the table
5. get dressed
6. gargle
7. mediate