Bài tập 5: Sắp xếp thứ tự của các loại trạng từ trong câu vào vị trí phù hợp

0

Bài tập 5: Sắp xếp thứ tự của các loại trạng từ trong câu vào vị trí phù hợp

Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ cách thức 

Trạng từ chỉ mục đích

Trạng từ chỉ thời gian 

Trạng từ chỉ nơi chốn

1.

2.

3.

4.

5.