Bài tập 5: Nối các con vật bằng tiếng Anh sau đúng với nghĩa tiếng Việt của chúng

0

Bài tập 5: Nối các con vật bằng tiếng Anh sau đúng với nghĩa tiếng Việt của chúng

Cobra - Parrot - Buffalo - Larva - Salmon

Con vẹt:

Rắn hổ mang:

Cá hồi:

Ấu trùng:

Con trâu: