Bài tập 5: Hoàn thành các thành ngữ diễn tả sự khó khăn sau đây

0

Bài tập 5: Hoàn thành các thành ngữ diễn tả sự khó khăn sau đây

1. A … nut to crack

2. A … act to follow

3. In over your …

4. A … in the neck

5. It’s quite … at times

6. Stuck between a rock and a … place

7. In deep …

8. Get into a …