Bài tập 5: Chọn “True” hoặc “False”

0

Bài tập 5: Chọn “True” hoặc “False”

1. I really appreciate you nevertheless you still have to lose points for copying during the exam.

2. “Nevertheless” có thể đứng ở đầu câu

3. “Nevertheless” có thể theo sau “but”

4. “Nevertheless” thường được dùng trong giao tiếp/văn nói.