Bài tập 4: Sắp xếp những đại từ nhân xưng sau đây vào đúng hình thức của chúng

0

Bài tập 4: Sắp xếp những đại từ nhân xưng sau đây vào đúng hình thức của chúng

Chủ ngữ

 

Tân ngữ

 

Đại từ sở hữu

 

Tính từ sở hữu

 

Đại từ phản thân

 


1. You

2. Her

3. Yours

4. Themselves

5. Their

6. Theirs

7. He

8. Mine

9. Our

10. Its