Bài tập 4: Nối các từ đảo ngữ sau với những từ loại thích hợp

0

Bài tập 4: Nối các từ đảo ngữ sau với những từ loại thích hợp

Động từ to be - Giới từ - Đại từ nhân xưng - Tính từ - Động từ

1. Trạng từ chỉ nơi chốn +

2. Only +

3. So +

4. Were +

5. Such +