Bài tập 4: Hoàn thành những thành ngữ và cụm từ sau đây với “another” hoặc “other”

0

Bài tập 4: Hoàn thành những thành ngữ và cụm từ sau đây với “another” hoặc “other”

1. Be … matter/thing

2. In … words

3. Yet …

4. … than

5. One way or …