Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

0

Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

1. Different as … and day

2. Dime a …

3. Dad fetch my …

4. Dog-eat-...

5. Dip your … in the water