Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

0

Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

1. Every man for …

2. Eat someone’s …

3. … in the room

4. Every man and his …

5. …has left the building