Bài tập 4: Điền thán từ thích hợp vào từng nhóm tương ứng

0

Bài tập 4: Điền thán từ thích hợp vào từng nhóm tương ứng

1. So

2. Can

3. Hmmm

4. Hi!

5. Ouch!

6. Congratulations!

7. Yo

8. Bravo!

9. What!

10. Alas!