Bài tập 2: Phân loại các từ sau đây theo đúng nhóm

0

Bài tập 2: Phân loại các từ sau đây theo đúng nhóm

Từ chỉ vật dụng

 

Từ chỉ động vật

 

Từ chỉ thời tiết, thiên nhiên

 

Từ chỉ thực vật

 

Từ chỉ nghề nghiệp

 1. Eagle 

2. Engineer

3. Eglantine

4. Easel

5. Eddy