Bài tập 2: Nối hai vế của các câu sau sao cho tạo thành một câu hoàn chỉnh.

0

Bài tập 2: Nối hai vế của các câu sau sao cho tạo thành một câu hoàn chỉnh.

1. She objects that ...

2. Many people object to the use of …

3. My grandparents object to …

4. I object …

5. My friend objects to travelling …