Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

0

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

1. She is … kind to me.

2. He can speak … 3 languages.

3. She sings absolutely …

4. “Extremely” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây:

5. “Sometimes” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây:

6. Chọn trạng từ đúng của “happy”:

7. Chọn trạng từ đúng của “reliable”:

8. Chọn trạng từ đúng của “enthusiastic”:

9. Chọn trạng từ đúng của “fast”:

10. “Just” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây: