Bài tập 2: Các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

0

  1.  

A. get dressed

B. get undressed
Đáp án:  

  1.  

A. leave home

B. leave room
Đáp án:  

  1.  

A. hang on the clothes

B. hang the clothes on
Đáp án:  

4.

A. wake up

B. get up
Đáp án:  

  1.  

A. have dinner

B. eat dinner
Đáp án:  

  1.  

A. take a bus

B. catch a bus
Đáp án:  

  1.  

A. cooks a meal

B. cook a meal
Đáp án:  

8.

A. set an alarm

B. set the alarm
Đáp án: