Bài 5: Viết lại câu hoàn chỉnh với các gợi ý bên dưới

0
I / already/ read /the book

How/ long/ Anna/ been/ there?

You/ ever/ lived/ Japan/before?

Tom/ not/ met/ his sister/ last summer.

You/ prepare/ the dinner/ yet?