25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: CD11: Bài tập so sánh

0
Chọn đáp án đúng

1. The faster he runs, ____________

2. Of all athletes, Tony is ______

3. The faster they finish, ____________

4. It gets _______ when the summer comes.

5. Ho Chi Minh is _____ city in Viet Nam.